Trang web hướng dẫn chơi Game

Chính sách bảo mật GameWiki

(Privacy policy of Game Wiki)

Chính sách bảo mật này (Dưới đây gọi là “Chính sách này”) quy định các nội dung sau về sử dụng thông

tin người dùng, bao gồm thông tin cá nhân của người dùng trong “GameWiki”

(Dưới đây gọi là “Dịch vụ này”) do Hi Technologies Viet Nam, Ltd (Dưới đây gọi là “Chúng tôi”)

cung cấp. 

(1) Phạm vi thông tin mà chúng tôi thu thập và phương pháp thu thập 

(2) Mục đích sử dụng và phương pháp sử dụng thông tin mà chúng tôi đã thu thập 

(3) Cung cấp cho người thứ ba thông tin mà chúng tôi đã thu thập 

(4) Dừng công khai, chỉnh sửa và sửdụng thông tin cá nhân 

Điều 1 (Phạm vi thông tin mà chúng tôi thu thập và phương pháp thu thập)

1. Trong chính sách này, “thông tin người sửdụng” là thông tin liên quan đến nhận diện người dùng, lịch sử hoạt động trên dịch vụ liên lạc và các thông tin khác được sinh ra hoặc tích lũy liên quan đến việc phát hành đơn đặt hàng  bản in được chúng tôi thu thập căn cứ theo chính sách này. 

2. Thông tin người dùng mà chúng tôi sẽthu thập ở dịch vụ này như sau tùy vào phương pháp thu thập. 

(1) Thông tin do người dùng cung cấp 

① Địa chỉ mail 

② Địa chỉ

③ Ngày sinh

④ Giới tính

⑤ Thông tin khác mà người dùng sẽ nhập vào phiếu do chúng tôi quy định

(2) Thông tin mà chúng tôi sẽ thu thập được khi người dùng sử dụng dịch vụ này 

① Thông tin liên quan đến thiết bị 

② Thông tin liên quan đến nhật ký truy cập 

③ Thông tin liên quan đến cookie

3. Về sử dụng thông tin liên quan đến Cookie ở mục trước, người dùng hãy sử dụng dịch vụ này sau khi đồng ý các nội dung sau. 

(1) Trường hợp người dùng truy cập vào website do chúng tôi quản lý để sử dụng dịch vụ này, có trường hợp chúng tôi sẽ gửi một hoặc nhiều Cookie từ server của chúng tôi đến thiết bị của người dùng.

(2) Để tùy chỉnh nội dung của dịch vụ này theo người dùng, có thể chúng tôi sẽ truy cập và sử dụng cookie do chúng tôi gửi được lưu trữ trên thiết bị của người dùng.

(3) Trường hợp người dùng không đồng ý sử dụng Cookie của công ty chúng tôi, trường hợp xóa Cookie, hoặc trường hợp đã từ chối Cookie hay giới hạn chức năng bằng thiết lập của trình duyệt hoặc thiết bị thì có thể sẽ không sử dụng được toàn bộ hoặc một phần dịch vụ này. 

(4) Có trường hợp nhà phân phối quảng cáo thứ ba như Google, Yahoo sẽ sử dụng Cookie, căn cứ vào lịch sử xem của người dùng đang xem trang của dịch vụ này để hiển thị quảng cáo (bao gồm cả việc gửi quảng cáo bằng Ad Network), có trường hợp nhà phân phối quảng cáo thứ ba nói trên và các đối tác sẽ căn cứ vào thông tin truy cập đến trang của dịch vụ này và các trang khác để cho hiển  thị ở phía người dùng các quảng cáo. Ngoài ra, thông tin Cookie đã lấy được bởi nhà phân phối quảng cáo thứ ba đó sẽ được sử dụng theo chính sách bảo mật của bên thứ ba đó. 

○ (5) Người dùng có thể truy cập vào trang Optout được thiết lập trong website của nhà phân phối quảng cáo thứ ba ở mục trước để thiết lập không sử dụng thông tin Cookie bởi nhà phân phối quảng cáo thứ ba đó và ad network. 

Điều 2 (Mục đích sử dụng thông tin mà chúng tôi đã thu thập được) 

Mục đích sử dụng thông tin người dùng là như sau. 

①Để tiếp nhận đăng ký liên quan đến dịch vụ này, xác nhận bản thân, cung cấp, duy trì, bảo vệ và cải tiến dịch vụ này 

②Để đối ứng việc hướng dẫn, liên lạc liên quan đến dịch vụ này 

③Để đối ứng với hành vi vi phạm quy tắc, chính sách  của công ty liên quan đến dịch vụ này (Dưới đây gọi là “quy tắc”),

④Để thông báo việc thay đổi quy tắc liên quan đến dịch vụ này 

⑤Để tạo dữ liệu thống kê đã xử lý thành dạng không thể nhận biết cá nhân liên quan đến dịch vụ này 

⑥Để gửi hoặc hiển thị quảng cáo của chúng tôi hoặc bên thứ ba 

⑦Để sử dụng vào việc tiếp thị khác 

⑧Dùng cho các hành vi đi kèm với mục đích sử dụng trên

Điều 3 (Cung cấp cho người thứ 3 thông tin mà chúng tôi đã thu thập) 

Chúng tôi, trừ trường hợp được cho phép công khai thông tin cá nhân trong thông tin người sử dụng theo luật bảo vệ thông tin cá nhân hoặc luật khác, không được phép cung cấp cho bên thứ ba khi chưa nhận được sự đồng ý trước của người dùng. Tuy nhiên trừ các trường hợp nêu dưới đây.  

①Trường hợp chúng tôi ủy thác toàn bộ hoặc một phần việc sử dụng thông tin người dùng trong phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng

②Trường hợp thông tin người sử dụng được cung cấp theo việc kế thừa kinh doanh do sáp nhập hoặc lý do khác  

③Trường hợp sử dụng chung thông tin người dùng với một bên cụ thể nào đó, khi họ tên hoặc tên của người chịu trách nhiệm quản lý các thông tin người dùng được sử dụng chung, phạm vi của người sử dụng chung, mục đích sử dụng của người sử dụng và thông tin người sử dụng tương ứng đã đượcthông báo trước cho bản thân người dùng hoặc bản thân người dùng dễ dàng biết được. 

Điều 4 (Công khai thông tin cá nhân) 

1. Chúng tôi, khi được người dùng yêu cầu công khai thông tin cá nhân theo quy định của luật bảo vệ thông tin cá nhân, sau khi xác nhận được đó là yêu cầu từ bản thân người dùng, sẽ nhanh chóng chung cấp thông tin cá nhân cho người dùng (khi không tồn tại thông tin cá nhân tương ứng thì sẽ thông báo lại việc đó). Tuy nhiên,trừ trường hợp theo luật bảo vệ thông tin cá nhân và luật khác, chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp. Ngoài ra, theo nguyên tắc sẽ không công khai thông tin người sử dụng không tương ứng với thông tin cá nhân. 

2. Việc công khai thông tin cá nhân sẽ mất phí (200,000 VND cho 1 thông tin) .

Điều 5 (Chỉnh sửa và dừng sử dụng thông tin cá nhân) 

  1. Chúng tôi, trong các trường hợp sau, sau khi xác nhận đó là yêu cầu từ bản thân người dùng sẽ thực hiện các điều tra cần thiết, căn cứ vào kết quả đó sẽ thực hiện chỉnh sửa nội dung thông tin cá nhân hoặc dừng sử dụng và thông báo cho người dùng biết. Tuy nhiên, khi đã quyết định không chỉnh sửa hoặc không dừng sử dụng theo lý do hợp lý thì sẽ thông báo việc đó cho người dùng. 

①Trường hợp người dùng yêu cầu chỉnh sửa nội dung đó căn cứ theo quy định của luật bảo vệ thông tin cá nhân vì thông tin cá nhân không đúng sự thật

②Trường hợp người dùng yêu cầu dừng sử dụng căn cứ theo quy định của luật bảo vệ thông tin cá nhân do lý do đang sử dụng vượt quá phạm vi mục đích sử dụng đã phát biểu trước hoặc do lý do đã thu thập bằng thủ đoạn lừa dối hoặc bất chính khác

  1. 2. Quy định của mục trước sẽ không áp dụng trong trường hợp chúng tôi không có nghĩa vụ chỉnh sửa hoặc dừng sử dụng theo quy định của luật bảo vệ thông tin cá nhân và luật khác .
  2. 3. Không liên quan đến quy định của mục trước, trường hợp mất nhiều chi phí khi dừng sử dụng thông tin cá nhân, hoặc trường hợp khó dừng sử dụng khác, khi có thể đưa ra biện pháp thay thế cần thiết khác dể bảo vệ quyền lợi, lợi ích của người dùng thì sẽ chuẩn bị biện pháp thay thế tương ứng thay cho việc dừng sử dụng. 

Điều 6 (Thủ tục thay đổi chính sách bảo mật) 

Chúng tôi sẽ thường xuyên xem xét tình trạng vận hành liên quan đến sử dụng thông tin người dùng, nỗ lực để cải tiến liên tục và thay đổi chính sách này khi cần thiết.

Trường hợp đã thay đổi chính sách này thì sẽ phải thông báo chính sách sau thay đổi. Tuy nhiên, trường hợp cần sự đồng ý của người dùng về mặt pháp luật để thay đổi chính sách này thì sẽ phải nhận sự đồng ý của người dùng bằng phương pháp quy định của chúng tôi. 

Điều 7 (Thông tin liên lạc) 

Mọi ý kiến, câu hỏi, khiếu nại và liên lạc liên quan đến sử dụng thông tin người dùng khác, vui lòng liên lạc đến địa chỉ sau. 

Tên công ty:Hi Technologies Viet Nam,Ltd

e-mail:gamewiki.vn@gmail.com